header image

Rezension

Rebecca Hatzky & Gerhard Lehrberger (2022/23):

Steinernes Planá / Kamenná Planá

257 S., (Selbstverlag Stadt Planá)


Ferdinand Heinz (Dresden)
12. Juni 2023


Kamenná Planá / Steinernes Planá

Mit dem 257 Seiten umfassenden Werk Kamenná Planá / Steinernes Planá liegt ein zweisprachiger (tschechisch/deutsch) kulturgeologischer Einblick in die Herkunft und Verwendung von Natursteinen in der Stadt Planá und ihrer Umgebung vor. Die Autoren, Rebecca Hatzky und Dr. Gerhard Lehrberger von der Technischen Universität München haben zusammen mit der Stadtverwaltung Planá einen Blickwinkel auf die Stadt eröffnet, der durch die Vielseitigkeit und den Detailreichtum steinerner Objekte ein für Außenstehende überaus lehrreiches Ortsbild darstellt.

Eine kurze Einführung in die Geschichte von Planá/Plan, über frühe Spuren eines fast vergessenen Bergbaus und die geographische Lage der Stadt am Rande des Tepler Hochlandes stimmt die Leser auf den westböhmischen Ort ein.

Mit großer Achtsamkeit widmet sich das Buch den steinernen Zeugnissen in Planá und der Umgebung des Ortes. Nahezu kein Kleindenkmal wurde übersehen oder die Ästhetik der noch vorhandenen Türportale festgehalten. Andere Architekturdetails der Innen- und Außenflächen ausgewählter Baulichkeiten ergänzen die Darstellung. Die Gesteine der nahen Umgebung und bekannte Dekorationsgesteine aus anderen Regionen ziehen des Besuchers Blicke auf sich. Farbige Kalksteine aus den Brüchen bei Adnet im Salzburger Land oder Wunsiedler Marmor bereichern das steinerne Gesicht von Planá. Bemerkenswerte Betsäulen, Grabmale sowie Denkmale für Heilige oder zeitgeschichtliche Ereignisse haben die beiden Autoren in Wort und Bild festgehalten. Sie geben uns Anregungen, vor diesen Objekten zu verweilen und dabei deren Ausdrucksformen aus Stein und Metall näher zu betrachten.

Schließlich untersuchten die Autoren die Herkunftslokalitäten der Gesteine. Sie fanden dabei noch frei stehende Steinbruchwände und an umherliegenden Blöcken frühere Bearbeitungsspuren. Von diesen einsamen und mitunter verwunschen wirkenden Lokalitäten leitet der Text zu den ehemaligen Handwerksbetrieben der Gewinnung und Verarbeitung über. Von vier ehemaligen Steinmetzbetrieben konnten die Autoren Informationen und historische Bildbelege sammeln. Mit diesem Abschnitt schließt das Buch, das in seiner Form zudem eine schöne Anregung darstellt, andere Regionen in ähnlicher Weise zu untersuchen und darzustellen.

Die hohe Qualität der fotografischen Abbildungen, ihre gut gewählte Bildzuschnitte und insbesondere der Zeichnungen ergänzen die ausführlichen Darstellungen. Einige Aufnahmen wurden mit Hilfe eines Hubsteigers (Hebebühne) vorgenommen, was sich für die Anschaulichkeit der betroffenen Objekte förderlich auswirkte.

Das thematische Spektrum ergab ein vielgliedriges Inhaltsverzeichnis. Zum Überblick und zum Wecken des Leseinteresses sollen hier die Überschriften der zwölf Hauptabschnitte genannt werden:

 • 1. Geographie und Stadtgeschichte
 • 2. Ein buntes Mosaik: Geologie der Umgebung von Planá
 • 3. Steinobjekte an den Gebäuden
 • 4. Wasser in der Stadt – Röhrkästen und Brunnen
 • 5. Skulptur in Stein – historisch und modern
 • 6. Denkmäler – Steine der Erinnerung
 • 7. Feldkreuze und Marterl – private Kleindenkmäler der Sühne und Mahnung
 • 8. Grabdenkmäler auf den Friedhöfen
 • 9. Ausflüge zu Steindenkmälern in der Umgebung von Planá
 • 10. Lokale Gesteine aus Steinbrüchen und Abbaustellen an Blockhalden
 • 11. Steinmetze in Planá und Umgebung
 • 12. Quellenverzeichnis.
Wer abseits von Burgen, Kaiserpfalzen oder Domen eine in Stein überlieferte „Landschaft“ auf kulturgeologischen Pfaden erkunden möchte, soll sich durch dieses Buch zu einer Reise nach Westböhmen inspiriert fühlen.
Dílo Kamenná Planá / Steinernes Planá o 257 stranách poskytuje dvojjazyčný (česko/německý) kulturně-geologický vhled, do původu a využití přírodního kamene ve městě Planá a jeho okolí. Autoři Rebecca Hatzky a Dr. Gerhard Lehrberger z Technické univerzity v Mnichově spolu s vedením města Planá otevřeli perspektivu města, která díky všestrannosti a bohatosti detailů kamenných objektů představuje pro pozorovatele mimořádně poučný obraz této lokality.

Krátké seznámení s historií Plané/Plan, rané stopy téměř zapomenutého hornictví a geografická poloha města na okraji Teplické vrchoviny, čtenáře naladí na toto západočeské město.

S velkou pečlivostí je kniha věnována kamenným svědectvím v Plané a okolí. Nebyla opomenuta téměř žádná malá památka a působivě byla zaznamenána estetika dosud existujících kamenných dveřních portálů. Reprezentaci rozšiřují další architektonické detaily vnitřních a vnějších povrchů vybraných budov. Pozornost návštěvníka přitahují horniny v okolí a známé dekorativní horniny z jiných regionů. Barevný vápenec z lomů u Adnetu v Salcbursku nebo wunsiedlerský mramor obohacují kamennou tvář Plané. Tito dva autoři vystopovali a zaznamenali pozoruhodné modlitební sloupy, náhrobky a pomníky svatých nebo pomníky vztahující se k historickým událostem. Inspirují nás, abychom se před těmito předměty zdrželi a abychom si pozorněji prohlédli jejich formu vyjádřenou v kameni a kovu.

Nakonec autoři prozkoumali lokality původu hornin. Našli volně dostupné stěny lomů a na blocích kamene v okolí dřívější stopy opracování. Text vede z těchto osamělých a místy až kouzelně vyhlížejících lokalit do bývalých řemeslných dílen těžby a zpracování. Autorům se podařilo shromáždit informace a historické fotografické doklady od čtyř bývalých kamenických firem. Kniha končí tímto oddílem, který je ve své podobě také pěkným podnětem k prozkoumání a představení dalších regionů podobným způsobem.

Vysokou kvalitu fotodokumentace, její vybrané obrazové výřezy a zejména kresby, doplňují podrobné popisy. Některé snímky byly pořízeny pomocí zvedací plošiny, díky čemuž jsou zobrazené objekty lépe viditelné.

Tematické spektrum vyústilo v mnohostranný obsah. Pro přehled a pro probuzení zájmu o četbu by zde měly být uvedeny nadpisy dvanácti hlavních částí:
 • 1. Geografie a historie města
 • 2. Pestrá mozaika: geologie okolí Plané
 • 3. Kamenné objekty na budovách
 • 4. Voda ve městě – kašny a studny
 • 5. Kamenná socha – historická a moderní
 • 6. Památníky – kamenné vzpomínky
 • 7. Polní kříže a boží muka – malé soukromé pomníky smíření a napomenutí
 • 8. Náhrobky na hřbitovech
 • 9. Výlety ke kamenným památníkům v okolí Plané
 • 10. Místní horniny: kamenolomy a těžba kamene z hromad
 • 11. Kameníci v Plané a okolí
 • 12. Seznam použitých zdrojů.
Každý, kdo chce prozkoumat „krajinu", která byla vytesána do kamene na kulturně-geologických stezkách mimo hrady, císařské paláce či katedrály, by se měl touto knihou nechat inspirovat k výletu do západních Čech.

Text: Ferdinand Heinz (Drážďany)
Překlad: Věra Suchánková

Das hier vorgestellte Buch ist ausschließlich über die Stadt Planá erhältlich.
Webseite: www.plana.cz

Das Buch ist auch online abrufbar beim Bayerisch-Böhmischen Geopark unter
www.geopark-cbg.eu Jetzt aufrufen
Weitere Rezensionen

hier öffnen